Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Přehled

Přehled podstránek zobrazí přehled subdokumentů svých nebo jiného určeného dokumentu. Využívá se typicky pro vytváření přehledů dokumentů (rozcestí) nebo menu. V přehledu se zobrazí vždy název podstránky s odkazem a případně i další informace dle vybrané šablony. Základní podobou přehledu je odrážkový seznam.

Vlastnosti přehledu

Atributy přehledu

Přehledová cesta

Udává cestu k dokumentu, jehož subdokumenty budou zobrazeny. Nejčastěji je přehled obsahem právě toho dokumentu, jehož podřízené chceme zobrazovat. V tom případě nemusíme cestu vůbec zadávat. Pokud je přehled umístěn v dokumentu jinde ve struktuře webu, je nutné zadat cestu a to od začátku (tedy vše, co je za doménou první úrovně).

příklady:

 • /cs/o-nas/vedeni/
 • /en/news/
 • /cs/produkty/bazeny/nadzemni/
Limit počtu dokumentů

Udává počet dokumentů, které budou v přehledu maximálně zobrazeny. Používá se pro omezení počtu zobrazených dokumentů, pokud jich je z cílovém místě více, než chceme vidět v rámci tohoto přehledu.

Výhodně se dá kombinovat s nastaveným řazením "Náhodně".

Šablona přehledu

Šablona zobrazení přehledu určuje, co všechno bude na přehledu zobrazeno a jakým způsobem. Základní šablona zobrazí pouze názvy cílových stránek jako odkazy. Názvy budou ve standardním odrážkovém seznamu dle stylu na celém webu. aktuálně Vivo nabízí deset připravených šablon a další lze vytvářet na zakázku dle potřeb projektu.

Připravené šablony

Přehled se Základní šablonou může vypadat například takto. Různý vzhled je zde dán celkovými styly webu. Ty určují např. vzhled odrážek, barevnost písma, podtržení odkazů, rozestupy řádek, nadpisy.

 

Základní přehledZákladní přehled

 

Základní přehled

 

Kromě základní šablony je připraveno dalších devět šablon k výběru.

Seznam šablon pro přehledy

Z těchto deseti šablon si vyberete tak, že kliknete na zvolenou šablonu a pak celý dokument uložíte. Typ šablony můžete kdykoli změnit stejným způsobem. Šablona nemá vliv na výběr stránek, kam se odkazujeme, pouze na to, kolik informací se o každé stránce zobrazí a jak. 

Seznam všech připravených šablon a ukázkovou galerii si můžete prohlédnout zde.

 

Poznámka k rozbalovacímu přehledu:

Specifikum šablony rozbalovacího přehledu je, že zobrazuje i subdokumenty, které nemají vybranou vlastnost "Zobrazovat v navigaci". Tyto subdokumenty tak nejsou zobrazeny v různých menu a jiných přehledech, ale v rozbalovacím přehledu ano. Tato vlastnost vyplývá z toho, že je předpoklad, že jednotlivé části dávají smysl spíše v kontextu celé stránky, nikoli samostatně a tak není žádoucí, aby na ně vedly odkazy z menu a zobrazovaly se samostatné, vytržené části (například jedna otázka a odpověď) jako celá stránka.

Rozbalovací přehled je použit i přímo na této stránce pro popis přehledů. Text, který právě čtete, se nachází v jedné, aktuálně rozbalené, části.

Specifické šablony

Pro konkrétní projekt mohou být vytvořeny i jiné, specifické šablony podle potřeb projektu, pro splnění estatických, obchodních či informačních požadavků na stránku. Specifické šablony jsou pak k výběru stejným způsobem jako připravené.

Ilustrační obrázek s výběrem specifických šablon na konkrétním projektu

šablony pro přehled

Pokud vybereme jinou šablonu zobrazení přehledu, bude ovlivněno co a jak se v přehledu zobrazí. Může se jednat o přehled pro novinky, nebo tiskové zprávy, kde chceme zobrazovat datum vydání a případně zdroj. Může se jednat o články, u kterých chceme již v přehledu vidět autora. Může se jednat o přehled, který má estetickou a více vypovídající funkci, takže zobrazujeme i obrázky a krátký popis subdokumentů.

Přehled se specifickou šablonou může pak vypadat například takto:

Specifický přehled

Typ přehledu

Lze volit mězi dvěma typy - dynamickým a statickým.

Oba typy přehledu zobrazují pouze publikované dokumenty (není-li v dotazu stanoveno jinak - např. zobrazování dokumentů ve stavu "v přípravě"). Oba typy přehledů ukazují aktuální obsah/y příslušných dokumentů.

Dynamický přehled

je používanější, obvykle chceme zobrazit veškerý publikovaný obsah v určitém místě (dle adresy), nebo splňující určitá kritéria (fulltext dotaz). Dokáže zohlednit dodatečné změny, zobrazí i dokumenty, které přidáme až po vytvoření přehledu, pokud splní kritéria. Zobrazuje pouze dokumenty, které mají zatrženo "Zobrazovat v navigaci a přehledech".

Statický přehled

se využije v těch případech, kdy potřebujeme zobrazit nějaké konkrétně vybrané dokumenty, které není možno společně definovat cestou, nebo fulltextovým kritériem. Statický přehled zobrazí maximálně tolik dokumentů, kolik je jich zadáno. Nereflektuje automaticky nově vytvořené dokumenty. Vždy je třeba odkazy do něj ručně přidat. (Doposud se toto řešilo přehledem hyperlinků). Zobrazuje dokumenty, bez ohledu na to, zda mají zatrženo "Zobrazovat v navigaci a přehledech", jelikož je předpoklad, že manuálním výběrem dokumentu do přehledu je potvrzeno, že jej tam opravdu chceme zobrazovat.

 

Porovnání typů přehledů
Vlastnost/Typ
Dynamický přehled       Statický přehled
Zadání dokumentů k zobrazení jsou zadány cestou a podmínkami  jsou zadány jmenovitě
Aktualizace zobrazuje všechny dokumenty, které splňují podmínky zobrazuje vyjmenované dokumenty, pokud jsou publikované
Zobrazuje dokumenty jen pokud mají zaškrtnuto "Zobrazovat v navigaci a přehledech" bez ohledu na zaškrtnutí "Zobrazovat v navigaci a přehledech"
Referenční integrita je zajištěna, pokud je cíl zadané cesty přesunut. zajištěna, pokud se některý ze zadaných dokumentů přesune, nebo aktualizuje
Použití Pro zobrazení subdokumentů určitého místa struktury, kde se mohou měnit subdokumenty Pro konkrétní výběr dokumentů z různých míst, nebo z místa, kde jich je více, než chceme v přehledu prezentovat.
Typické využití Rozcestí na podstránky, Hlavní i doplňkové menu, Mapa stránek, Postranní boxy s přehledy souvisejícího obsahu Upozornění na vybrané dokumenty - např. na hlavní stránce, Zobrazení dokumentů ke stažení k určitému produktu, Postranní boxy se jmenovitě vybraným obsahem, odkazy v zápatí stránek
Fulltext kritéria

Do tohoto pole můžeme napsat omezující parametry (například zobrazovat jen dokumenty určitého typu, nebo s jinou společnou vlastností, případně nějaké vyloučit). Zde je třeba psát dotaz v syntaxi dotazovacího jazyka, takže nepředpokládáme správu ze strany klienta.

Dle zadaných kritérií mohou být výsledky ze zadaného umístění filtrovány podle typu dokumentu, obsahu, kteréhokoliv datumu (publikace, vzniku, ukončení akce aj.)

Příklady

 • vivo_cms_model_document_published:[2012-01-01T00:00:00Z TO 2012-12-31T23:59:59.999Z]
  Rozsah určený konkrétním datem.
 • vivo_cms_model_document_published:[* TO NOW]
  Dokumenty s datem vydání mezi "počátkem věků" a "aktuálním okamžikem".
 • vivo_cms_model_document_published:[${year:2000}-01-01T00:00:00Z TO NOW
  Počáteční datum (rok) určuje parametr poslaný metodou GET nebo POST. Pokud není zadán, defaultní hodnota je 2000.
 • vivo_cms_model_document_publishedcontenttype:Vivo\\CMS\\Model\\Content\\File
  Obsah musí být File tj. soubor. Využitelné například v uzlu, který má subdokumenty s různými typy obsahu. Tak můžeme odfiltrovat soubory s HTML textem oproti přehledům aj.
 • vivo_cms_model_folder_language:cs
  Dokument má nastavenou vlastnost Jazyk na češtinu.

Kombinace pravidel

Pravidla lze kombinovat pomocí AND, OR...

 • vivo_cms_model_document_publishedcontenttype:Vivo\\CMS\\Model\\Content\\File AND vivo_cms_model_document_published:[2012-01-01T00:00:00Z TO 2012-12-31T23:59:59.999Z]
  Vrátí všechny dokumenty s obsahem typu File, které mají datum publikace v roce 2012.

Tento fulltextový dotaz můžete vidět na webu Partners aplikovaný na přehled tiskových zpráv. Vlastní dokumenty s tiskovkami jsou rozdělené do složek podle tématu, ovšem přehled prochází strukturu rekurzivně a zobrazuje dokumenty nezávisle na umístění.

Řazení dokumentů

Statický přehled zobrazuje dokumenty přesně v tom pořadí, jak jsou v něm zadány. Proto se vlastnost "Řazení dokumentů" týká jen dynamického přehledu.

Způsoby řazení

Dynamický přehled umožňuje mnoho způsobů řazení zobrazovaných dokumentů:

Řazení přehledu

Podle data

Několik typů řazení je řízeno dle data uvedeného v některé z vlastností dokumentu (datum vydání, datum poslední úpravy, datum vytvoření dokumentu). Slovo "sestupně" zde vždy znamená, že nejnovější záznamy budou nahoře, starší pod nimi, nejstarší na konci.

Při volbě, dle kterého data chceme dokumenty řadit je dobré mít na paměti, že datum vytvoření dokumentu nelze editovat, zaznamenává čas vzniku dokumentu. Datum vydání můžeme editovat libovolně. Při vytváření dokumentu se automaticky nastaví na aktuální datum a čas. Datum poslední úpravy také nelze editovat, aktualizuje se při uložení dokumentu. Proto se nejčastěji využívá datum vydání.

Podle názvu

Je také možné řazení podle názvu dokumentu. V tomto případě se dokumenty v přehledu seřadí dle abecedního pořadí jejich názvů od A do Z. Při sestupném řazení je to naopak, nejvýše budou názvy od konce abecedy.

Podle pozice

Velmi časté řazení na firemních webech. Například zobrazování položek hlavního menu: O nás, Produkty, Kontakty, Reference, nemá žádné řazení, které by bylo možno definovat jako abecední nebo časové pořadí. V tomto případě každému dokumentu vepíšeme číslo do vlastnosti "Pozice" a přehledu nastavíme zobrazování "Podle pozice". Dokumenty s nižším číslem se řadí před dokumenty s vyšším číslem.

Náhodně

Náhodné řazení používáme tam, kde chceme namátkově propagovat různé informace na stejné úrovni. Například máme 20 referenčních projektů a chceme, aby se dokumenty zobrazovaly v náhodném pořadí. Zadáme jim náhodné řazení a dosáhneme jejich promíchání - pokaždé návštěvník uvidí jiné reference nahoře stránky.

Obzvláště se této možnosti využívá v kombinaci s další vlastností přehledu a to je limit počtu zobrazených dokumentů. Pokud máme například postranní box se seznamem výletů, který nemůže být příliš dlouhý. Nicméně v nabídce je patnáct různých výletů. Omezíme limit zobrazení přehledu výletů v tomto boxu například na čtyři a zadáme jim náhodné řazení. V boxu se pak zobrazí při každém načtení náhodné čtyři z patnácti možných výletů, čímž se zajistí rovnoměrná propagace všech.

Podle nastavení řazení v přehledovém dokumentu

Když je takto nastavené řazení v přehledu, pak respektuje to řazení, jaké má zadáno cílový dokument přehledu pro své podřízené.

Poznámka k vlastnosti "Řazení dokumentů"

Zde dochází k nejasnostem ohledně dvojího řazení, proto raději připojíme vysvětlení.

Řazení podřízených dokumentů je vlastností každého dokumentu a v tomto případě se jedná řazení podřízených dokumentů - tedy přímo těch, které jsou pod ním umístěny ve struktuře.

Řazení dokumentů je vlastností obsahu typu Přehled a pak se jedná o řazení dokumentů, jak je tento přehled bude zobrazovat. Zde je obvyklé, že zobrazuje přímo své podřízené dokumenty a v tom případě je samozřejmě nejlepší, aby řazení bylo u tohoto obsahu bylo  nastaveno stejně jako u dokumentu. Někdy však nastává situace, že se přehled odkazuje na jiný cílový dokument, než sám na sebe a pak může dojít i k situaci, že budeme potřebovat jiné řazení, než které je nastaveno u cílového dokumentu pro jeho podřízené. Zde je tedy třeba vybrat konkrétní řazení.

Přehled článků s HTML textem

Typová situace: Chtěli bychom vytvořit přehled referencí. Před samotný přehled umístíme úvodní text. Výsledek bude vypadat následovně:

Přehled s HTML textem

Předpokládejme, že již máme vytvořenou strukturu v následující podobě:

Struktura referencí

Postup pro vytvoření stránky s přehledem referencí:

 1. Hlavní obsah zvolíme HTML text a připravíme si úvodní text k referencím (ovládání HTML editoru)
 2. Obsah č. 2 zvolíme Přehled.
 3. Šablonu zobrazení zvolíme Přehled s popisem a náhledem.
 4. Dokument uložíme a můžeme zkontrolovat.
 5. Pokud vzhled neodpovídá přesně našim představám, zadáme úpravu odpovědné osobě (vývojáři, kodérovi).
RSS link Obsah PHP Script